Projects

_DSC5172 Photo by Efrat Mazor_edited.jpg
_DSC5278 Photo by Efrat Mazor.jpg
_DSC5220 Photo by Efrat Mazor.jpg
_DSC5238 Photo by Efrat Mazor.jpg
_DSC5267 Photo by Efrat Mazor.jpg
Photo credit Amir Mazor (2)-min.jpg
Eshel.Haddas.Photo-by-AmirMazor (2)-min.
Photo credit Amir Mazor (18)-min.jpg
Photo credit Amir Mazor (19).jpg
Zvi Shanny- צבי שני -3790_pp.JPG
Zvi Shanny- צבי שני -3800.JPG
Zvi Shanny- צבי שני -3750.JPG
9-2.jpg
DSC_4008.JPG
4.jpg

Dance projects by Haddas Eshel - photo credits: Efrat Mazor, Yair Meyuhes, Amir Mazor, Adi Alexander, Zvi Shani